You are here

Министрлік туралы ереже

 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ереже

 1-тарау. Жалпы ережелер

       1. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық және фармацевтикалық ғылым, медициналық және фармацевтикалық білім беру, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың айналысы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, техникалық регламенттерде және нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау және қадағалау саласындағы, сондай-ақ тамақ өнімдерін өткізу сатысында оның қауіпсіздігі және органикалық өнім өндіру салаларындағы (бұдан әрі – реттелетін сала) басшылықты, салааралық үйлестіруді, стратегиялық, реттеуші, бақылау-қадағалау, іске асыру және рұқсат ету функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Министрліктің мынадай ведомстволары бар:

      1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитеті;

      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті;

       3) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті.

     3. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Министрліктің, егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

    7. Министрлік өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды.

      8. Министрліктің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      9. Министрліктің орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 5-кіреберіс.

      10. Министрліктің толық атауы – "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі.

      11. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      12. Министрліктің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      13. Министрлікке өзінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Министрліктің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      14. Министрліктің миссиясы:

      денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді қалыптастыру және іске асыру, салааралық үйлестіруді жүзеге асыру және көрсетілетін қызметтерді ұсынуды мемлекеттік реттеу арқылы Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту.

       15. Міндеттері:

      мына:

      1) азаматтардың денсаулығын сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы, медициналық қызметтердің сапасын бақылау;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың мемлекет кепілдік беретін көлемнің шегінде тегін медициналық көмек алуын қамтамасыз ету;

      3) халықты және денсаулық сақтау ұйымдарын қауіпсіз, тиімді және сапалы дәрілік заттармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      4) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдардың қызметтерін салааралық үйлестіруді жүзеге асыру салаларында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, салааралық үйлестіруді және мемлекеттік басқару.

      Қазақстан Республикасының заңнамасымен Министрлікке жүктелген өзге де міндеттер.

      16. Орталық аппараттың функциялары:

      1) денсаулық сақтау саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

       2) денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

      3) өз құзыреті шегінде денсаулық сақтау саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемилогоиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, есепке алу мен есептілік құжаттамасының нысандарын, құқықтық актілерді, оның ішінде әдістемелік ұсынымдарды; санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және бекіту;

      4) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми әзірлемелердің басымдықтарын айқындау, ғылыми зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру және ғылыми сүйемелдеуді үйлестіру, медициналық ғылым тұжырымдамасын әзірлеу;

      5) денсаулық сақтау саласындағы, оның ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық және фармацевтикалық ғылым, медициналық және фармацевтикалық білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      6) жергілікті атқарушы органдардың басшыларымен денсаулық сақтау саласындағы қызметтің түпкі нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған меморандумдар (келісімдер) жасасу;

      7) денсаулық сақтау саласындағы саясаттың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру;

      8) медициналық көмекті ұйымдастыру;

      9) денсаулық сақтау саласындағы стандарттар мен регламенттерді әзірлеу және бекіту;

      10) саламатты өмір салты мен дұрыс тамақтануды қалыптастыруды ұйымдастыру;

       11) жастардың арасында денсаулық сақтау және саламатты өмір салтын насихаттау мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру мен іске асыруды жүзеге асыру;

      12) профилактиканың, диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың, сондай-ақ оларды бақылаудың жаңа әдістерін енгізу;

      13) медицина және фармацевтика ғылымын дамытуды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызметті үйлестіру;

      14) интернатура және резидентура туралы ережелерді бекіту;

      15) интернатураның, резидентураның клиникалық мамандықтарының тізбесін бекіту;

       16) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлауға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру;

      17) білім беру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, "қатер" тобындағы балаларды ерте анықтау мәселелері бойынша жалпы практика дәрігерлерін, педиатрлар мен орта буындағы медицина қызметкерлерін даярлауды қамтамасыз ету;

       18) медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау тәртібін, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

    19) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникалық базалары туралы ережені және оларға қойылатын талаптарды бекіту;

      20) бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi органмен келiсу бойынша медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту;

      21) өз өкілеттіктері шегінде саланың қажеттіліктерін ескере отырып, медицина және фармацевтика кадрларын даярлауды жоспарлауды жүзеге асыру;

      22) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми жобалар мен бағдарламаларды, ғылыми-медициналық әзірлемелерді ғылыми-медициналық сараптама жүргізуді жүзеге асыру;

      23) туыстас емес транспланттауды жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін өткізген жағдайда, оларды, сондай-ақ диагностикалық ғылыми мақсаттарға арналған немесе биомедициналық зерттеулер жүргізу процесінде алынған жасушалардың, тіндердің, биологиялық сұйықтықтар мен сөлдердің, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті өнімдерінің, физиологиялық және патологиялық шығарындылардың, сүртінділердің, қырындылардың, шайындылардың үлгілерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беру тәртібін айқындау;

      24) уәкілетті органның формулярлық комиссиясының құрамын және ол туралы ережені бекіту;

       25) денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу стандарттарын бекіту;

      26) клиникалық және клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу жөніндегі талаптарды бекіту;

       27) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде іс-шаралар кешенін көрсетуге қатысатын денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлерін көтермелеу қағидаларын және денсаулық сақтау саласындағы құрметті атақтарды беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      28) денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының басшыларын тағайындауды келісу;

      29) Этика мәселелері жөніндегі орталық комиссияның құрамын және ережесін бекіту;

      30) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;

      31) төтенше жағдайлар кезінде халықтың ауруларының алдын алу және оларды емдеу жөніндегі ведомстволық бағынысты ұйымдардың дайындығын қамтамасыз ету;

      32) денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттарын айқындау;

      33) Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағидаларын бекіту;

      34) азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету тәртібін бекіту;

      35) Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасына бағалау жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      36) әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулардың тізбесін бекіту;

      37) еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру тәртібін бекіту;

      38) медициналық және фармацевтикалық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

      39) денсаулық сақтау ұйымдарының шығындарын бюджет қаражатының есебінен өтеу тәртібін айқындау;

      40) медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      41) алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету, сондай-ақ азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына бекіту тәртібін бекіту;

      42) консультациялық-диагностикалық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      43) стационарлық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      44) стационарды алмастыратын көмек көрсету тәртібін бекіту;

      45) жедел медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      46) санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      47) қалпына келтіру емі және медициналық оңалту, оның ішінде балаларды медициналық оңалту тәртібін бекіту;

      48) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясын әзірлеу және бекіту;

       49) бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың тізімін айқындау;

      50) пациенттер құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету мақсаттарында медициналық ұйымдарда қолданылатын техникалық бақылау құралдарын, байқау және тіркеп-белгілеу аспаптарын, фото-, бейнеаппаратураларды қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      51) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін үйлестіру;

      52) денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік құзыреттілігіне аттестаттауды өткізу тәртібін айқындау;

      53) медициналық колледждердің клиникаға дейінгі симуляциялық кабинеттерін жарақтандыру нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      54) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы көтерме және бөлшек саудада өткiзуді хабарлама жасау тәртібімен жүзеге асыратын денсаулық сақтау субьектілерінің тізілімін жасау тәртібін бекіту;

      55) Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды әзірлеу және бекіту тәртібін, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларын әзірлеу және келісу тәртібін айқындау;

      56) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы инспекциялауды жүргізу қағидаларын бекіту;

      57) биологиялық активті заттардың, фармакологиялық және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың клиникаға дейінгі (клиникалық емес), клиникалық зерттеулерін жүргізу үшін ұйымдардың тізбесін бекіту;

      58) көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамдарға медициналық қарап-тексеру жүргізу тәртібін бекіту;

      59) денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу тәртібін айқындау;

      60) Қазақстан Республикасы азаматтарының және оралмандардың ТМККК алуын қамтамасыз ету тәртібін айқындау;

      61) клиникалық базалардың тізбесін бекіту;

      62) денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК және ақылы қызметтер көрсетуге арналған шарттың үлгілік нысанын бекіту;

      63) иондандырушы сәулелену әсеріне ұшыраған адамдардың қаны мен тіндерін алу, сақтау және пайдалану тәртібін айқындау;

      64) анатомиялық сый жасау және оны денсаулық сақтау ұйымдарына беру тәртібі мен шарттарын бекіту;

      65) денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту;

       66) донорларға қан мен оның компоненттерінің донациясы үшін ақы төлеу тәртібін айқындау;

      67) паллиативтік көмекті және мейіргер күтімін көрсету тәртібін бекіту;

      68) зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының және (немесе) осы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметі туралы ережені, сондай-ақ олар жүргізетін зерттеулердің көлемі мен түрлерін бекіту;

      69) патологиялық-анатомиялық диагностиканы жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының және (немесе) осы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметі туралы ережені, сондай-ақ патологиялық-анатомиялық ашып қарауды жүргізу тәртібін бекіту;

      70) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін бекіту;

      71) пациент пен медициналық ұйым арасында жасалатын, ТМККК шеңберінде медициналық көмек ұсыну жөніндегі үлгілік шартты әзірлеу және бекіту;

      72) медициналық техниканың оңтайлы техникалық сипаттамаларына және клиникалық-техникалық негіздемесіне сарапшылық бағалауды жүзеге асыру әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      73) келісімшарттық фракциялау жөніндегі өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындау;

      74) орфандық препараттар тізбесін бекіту;

      75) алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту;

      76) орфандық (сирек кездесетін) аурулардың тізбесін бекіту;

      77) ауыр жұмыстар, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстар саласында, жерасты жұмыстарына еңбек шарттарын жасасу, сондай-ақ халықтың декреттелген тобындағы адамдарды жұмысқа жіберу үшін медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесін бекіту;

      78) ТМККК шеңберінде дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға бағаларды қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      79) Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      80) Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық холдингте және оның еншiлес ұйымдарында, сондай-ақ "Назарбаев Университетінде" немесе оның медициналық ұйымдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасының медициналық ұйымдарында кәсіптік медициналық қызметті жүзеге асыруға шақырылған адамдарды қоспағанда, шетелдік мамандарды клиникалық практикаға жіберу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      81) тиісті фармацевтикалық практикаларды әзірлеу және бекіту;

      82) Қазақстан Республикасының халқына сурдологиялық көмек көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      83) қайтыс болғаннан кейін тіндерді (тіннің бөлігін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөлігін) транспланттау мақсатында оларды тірі кезінде ерікті түрде беру тәртібін айқындау;

      84) ТМККК шеңберінде профилактикалық медициналық қарап-тексеруге жататын адамдарға осы қарап-тексеруден өтуі үшін жұмыс берушілердің жағдай жасау тәртібін айқындау;

      85) медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтарды, алгоритмдер мен әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және бекіту;

      86) денсаулық сақтау саласындағы көрсеткіштерді қалыптастыру (есептеу) әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      87) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу және олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін айқындау;

      88) дәрігерлік-консультациялық комиссияның қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      89) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын сараптау және бағалау жөніндегі монополиялық қызметті жүзеге асыратын сынақ зертханаларын аккредиттеуді жүргізу тәртібін бекіту;

      90) денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауды жүргізу тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ кәсіптік даярлықты бағалау және денсаулық сақтау саласындағы мамандар біліктілігіне сәйкестікті растау тәртібін бекіту;

      91) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде медициналық білім алған адамдарды денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауға жіберу тәртібі мен шарттарын бекіту;

      92) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ететін нормалар мен лимиттерді әзірлеу;

      93) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметін қамтамасыз етуге жіберілетін, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен алынатын комиссиялық сыйақының пайыздық мөлшерлемесінің шекті шамасын белгілеу туралы жыл сайынғы ұсынысты әзірлеу;

      94) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру және кері қайтарып алу тәртібін, мерзімдерін бекіту;

      95) аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару тәртібі мен мерзімдерін әзірлеу және айқындау;

      96) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервтерінің мөлшерін әзірлеу;

      97) республикалық бюджет қаражатының есебінен ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде ұсынылатын медициналық көрсетілетін қызметтерге тарифтердің мөлшерін әзірлеу және бекіту;

      98) ТМККК тізбесін қалыптастыру;

      99) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін инвестициялау үшін қаржы құралдарының тізбесін әзірлеу;

      100) бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, оларды ұсыну мерзімдерін әзірлеу және бекіту;

      101) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық орнықтылығын талдауды, бағалауды және бақылауды жүзеге асыру;

      102) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көрсетілетін қызметтерге тарифтерді қалыптастыру әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      103) жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтердің түрлері мен оларды ұсыну тәртібін бекіту;

      104) жоғары технологиялы медициналық қызметтерді көрсететiн медициналық ұйымдардың қызметiн үйлестiрудi жүзеге асыру;

      105) ТМККК және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға шекті бағаларды бекіту;

      106) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы көтерме және бөлшек саудада өткізу тәртібін бекіту;

      107) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссияны қалыптастыру тәртібін, оның қызметі туралы ережені бекіту;

      108) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асыратын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді денсаулық сақтау субъектілерінен сатып алу тәртібін бекіту;

       109) ТМККК көрсету жөніндегі қызметтер берушіні таңдау және оның шығындарын өтеу тәртібін бекіту;

       110) мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілеу;

      111) адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулар тiзбесiн белгілеу;

      112) әкімшілендірілетін бюджеттік бағдарламалар бойынша республикалық бюджет қаражатынан тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша шығындарын өтеуді жүзеге асыру;

      113) денсаулық сақтау саласындағы салалық біліктілік шеңберін әзірлеу және қайта қарау;

      114) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және бекіту;

      115) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп тексеру парақтары мен тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын бекіту;

      116) денсаулық сақтау саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттарды бекіту;

      117) өз құзыреті шегінде мемлекеттік, оның ішінде электрондық қызметтер көрсету;

      118) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлауды, біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру;

      119) халық арасында денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы мәселелері жөніндегі түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру;

      120) консультациялық-кеңесші және сараптама комиссияларын құру;

       121) денсаулық сақтау саласында ведомстволық статистикалық байқауды қамтамасыз ету;

      122) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау;

      123) жастар ұйымдарымен денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      124) жеке және заңды тұлғалардың денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі өтініштерін қарау;

      125) уәкілетті мемлекеттік органдардың, денсаулық сақтау субъектілерінің және денсаулық сақтау, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы өзге де ұйымдардың жұмысын әдістемелік және ұйымдық үйлестіру;

      126) денсаулық сақтау саласындағы электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді құру және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, оларға жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес қол жеткізуін ұйымдастыру;

      127) ведомстволық медициналық ақпараттық жүйелердің техникалық өлшемдерін, сондай-ақ ведомстволық медициналық қызметтері бар мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарын ұстауды қамтамасыз ету;

      128) құзыреті шегінде стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      129) мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнімдердің және эпидемиялық маңызы бар объектілердің тізбесін топтар бойынша бөле отырып, олардың құзыреті шегінде кәсіпкерлік жөніндегі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша бекіту;

      130) реттелетін саладағы тәуекелдерді басқаруды бағалау жүйесін бекіту;

      131) камералдық бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті мәліметтердің тізбесін, сондай-ақ кеден органдарының, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның, сәйкестікті растау жөніндегі органдардың және сынақ зертханаларының (орталықтардың) оларды табыс ету тәртібін айқындау;

      132) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу қағидаларын бекіту;

      133) жүргізілген санитариялық-эпидемиологиялық аудит туралы ақпарат беру нысанын бекіту;

      134) санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу тәртібін бекіту;

      135) йодталмаған ас тұзын әкелу, өндіру және өткізу тәртібін айқындау;

      136) өндірісінде йодталмаған тұз пайдаланылатын тамақ өнімінің жекелеген түрлерінің тізбесін бекіту;

      137) тұзды және йод қосылыстарымен байытылған басқа да тамақ өнімдерін йодтау жөніндегі санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілеу;

      138) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған әлеуетті қауіпті химиялық, биологиялық заттардың тіркелімін жүргізу тәртібін айқындау;

      139) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларын, сондай-ақ олардың филиалдарының басшыларын аттестаттауды жүргізу тәртібін айқындау;

      140) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру және кері қайтарып алу тәртібін, мерзімдерін айқындау;

      141) халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту қағидаларын бекіту;

      142) темекі бұйымдарында никотин мен шайырлы заттардың болуының жол берілетін шекті деңгейлерін айқындау;

      143) инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулар мен улану оқиғаларын тіркеу, есебін жүргізу, сондай-ақ олар бойынша есептілік жүргізу тәртібін айқындау;

      144) санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандарының инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулар мен халықтың улану оқиғаларын зерттеп тексеру тәртібін айқындау;

      145) қалдықтардың адамға және қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі бойынша (уыттылық дәрежесі бойынша) олардың қауіптілік сыныптарын айқындау;

      146) мыналарды:

      тамақ өнімдеріне оның қауіпсіздігін айқындау бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу;

      курортология ғылыми орталықтарының табиғи минералды суларды пайдалануға бальнеологиялық қорытынды беруі;

      тағамға биологиялық активті қоспалардың айналымы;

      балалардың тағам өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу туралы шешімді мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және қайтарып алу;

      тағамға биологиялық активті қоспалардың қауіпсіздігін ғылыми негізде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібін бекіту;

      147) тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне есептік нөмірлер беру және олардың тізілімін жүргізу тәртібін айқындау;

      148) Қазақстан Республикасының заңдарында, Президенті мен Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      17. Ведомстволардың функциялары:

       1) өз құзыреті шегінде денсаулық сақтау саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру жөнінде шаралар қабылдау;

      3) өз құзыреті шегінде жобалардың мемлекеттік сараптамасына қатысу;

       4) өз құзыреті шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      5) адамның ағзаларын (ағзаларының бөліктерін) және (немесе) тіндерін, қан мен оның компоненттерін Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкетуді лицензиялау;

      6) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы (оның ішінде тіркелмегендерін) ізгілік көмек немесе төтенше жағдайлар кезіндегі көмек ретінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруді жүзеге асыру;

      7) фармакологиялық және дәрілік заттарды клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерді, сондай-ақ медициналық технологияларды клиникалық зерттеулерді жүргізуге рұқсаттар беру;

      8) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу, олардың тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу, Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың мемлекеттік тізілімін жүргізу;

      9) дәрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйым мен медициналық техниканың тіркеу куәлігінің қолданысын тоқтата тұру жолымен дәрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйым мен медициналық техниканың медициналық қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника сериясының (партиясының) медициналық қолданысына тыйым салу және айналыстан алып қою немесе медициналық қолданысын тоқтата тұру туралы шешім қабылдау;

      10) азаматтардың көрсетілетін медициналық көмектің деңгейі мен сапасына қанағаттанушылық дәрежесін айқындау;

      11) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу;

      12) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының басшыларын және олардың орынбасарларын, уәкілетті органға ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, олардың орынбасарларын, сондай-ақ филиалдарының басшыларын аттестаттауды жүргізу;

      13) медициналық ұйымдар қызметінің аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін тану мақсатында оларды аккредиттеуді жүргізу;

      14) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне тәуелсіз сараптама жүргізу үшін жеке тұлғаларды аккредиттеу;

      15) денсаулық сақтау саласындағы аккредиттелген субъектілердің деректер банкін қалыптастыру;

      16) ТМККК шеңберінде дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық көрсетілетін қызметтердiң бағаларын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыру;

      17) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың, медициналық және фармацевтикалық қызметпен айналысу жөніндегі лицензиялау қағидаларының сақталуын, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы хабарлама тәртібін мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      18) профилактиканың, диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістерінің енгізілуін бақылау;

      19) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналысына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      20) медициналық көрсетілетін қызметтерді, дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, сондай-ақ профилактика, диагностика, емдеу және медициналық оңалту әдістерін жарнамалауды бақылау;

      21) Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасына бағалау жүргізуге мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      22) денсаулық сақтау саласындағы сараптамалардың жүргізілуін бақылау;

      23) халықаралық және шетелдік фармакопеялардың стандарттарын, сондай-ақ фармакопеялық мақалаларды (монографияларды) және шет мемлекеттердің дәрілік заттарына, медициналық мақсаттағы бұйымдарына және медициналық техникасына арналған стандарттау жөніндегі басқа да нормативтік құжаттарды тану;

      24) медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейлерінде дәрілік заттардың ұтымды тағайындалуын бақылау;

      25) денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық техниканың тиімді пайдаланылуын бақылау;

      26) дәстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету субъектілерінің қызметін бақылау;

      27) Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде ТМККК көрсету жөніндегі шығындарды өтеуді жүзеге асыру;

      28) ТМККК көрсету жөніндегі қызметтер берушіні таңдауды жүзеге асыру;

      29) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сыртқы сараптаманы жүргізу;

      30) медициналық көмек көлемінің көрсетілуіне және ТМККК шеңберінде ресурстардың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етуге мониторинг;

      31) ТМККК шеңберінде жұмыстың түпкі нәтижесіне қол жеткізуге бағдарланған медицина ұйымдарының қызметкерлерін уәждеу жүйесіне бағалауды жүргізу;

      32) ТМККК қамтамасыз ету мен кеңейтуге нысаналы ағымдағы трансферттерді қоса алғанда Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде іске асырылатын бағдарламалар мен бағыттардың енгізілуі мен орындалуын үйлестіруді және мониторингтеуді жүзеге асыру;

      33) ТМККК шеңберінде жасалған шарттар бойынша көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен көлемін бақылауды жүзеге асыру;

      34) аккредиттелген денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мониторинг жүргізу;

      35) денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалауды және біліктілік сәйкестігін растауды жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу;

      36) Қазақстан Республикасында тіркелген және тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы әкелуді (әкетуді) келісу;

      37) фармацевтикалық өнімге сертификат (СРР) беру;

      38) медициналық ұйымдарды фармакологиялық және дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу;

      39) сынақ зертханаларын биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу;

      40) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын сараптау және бағалау жөніндегі монополиялық қызметті жүзеге асыратын сынақ зертханаларын аккредиттеу;

      41) ұйымды денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеуді жүргізу құқығына аккредиттеу;

      42) фармацевтикалық инспекцияны жүзеге асыру;

      43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      44) денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

      45) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің және балалар ойыншығының қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      46) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру;

      47) шаруашылық және (немесе) өзге де қызметтің, халық тіршілігінің ерекше жағдайларымен шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу;

       48) "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рұқсат беру рәсімдерін және хабарламаларды қабылдауды лицензиялауды жүзеге асыру;

      49) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кәсіпкерлік және (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, өндіруге, қолдануға және өткізуге тыйым салу;

      50) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолдануға және өткізуге тыйым салу;

      51) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жағдайларды қоспағанда, йодталмаған тұзды сатуға тыйым салу;

      52) тамақ өнімдерін сатылу сатысында олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

       53) өз құзыреті шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік және басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-эпидемиологиялық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

      54) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

      55) тексерулердің, бақылаудың өзге нысандарының және санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижелерінің негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылар беру;

      56) жобаларға санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу;

      57) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша оларға санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылау;

      58) өз құзыреті шегінде зерттеулер мен сынақтар өткізу;

      59) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету мәселелері жөнінде зерттеулер жүргізу, ақпараттық-сауаттандыру жұмыстары және халыққа консультациялық көмек көрсету бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды және іске асыруды жүзеге асыру;

      60) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ адамның денсаулығы үшін ықтимал қауіпті заттар мен өнімдердің әкелінуі мен таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылаудың санитариялық-эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

      61) балалар тағамы өнімдерін, тамаққа биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу, Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген заттар мен өнімдердің мемлекеттік тізілімін интернет-ресурстарда орналастыру;

      62) халыққа профилактикалық егулер жүргізілуін бақылауды жүзеге асыру;

      63) дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын және тағамға биологиялық активті қоспаларды енгізуге және олардың практикада қолданылуына бақылауды жүзеге асыру;

      64) йод тапшылығы ауруларының алдын алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      65) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізу;

      66) инфекциялық және паразиттік ауруларға эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;

      67) тұтынушыларға сатылатын өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ оны сату сатысында тағам өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      68) жолаушыларды, тамақ өнімдерін, азық-түлік шикізатын, шаруашылық-ауыз суды, радиоактивті, қауіпті, химиялық және уытты заттарды тасымалдау үшін қолданылатын көлік құралдарын, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау шарттарын тексеруді жүргізу;

       69) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын қауіпті тамақ өнімдерін анықтау және өткізуге жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында өндіріс объектілері мен ішкі сауда объектілеріне санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыру;

      70) органикалық өнімдерді өткізу кезеңінде Қазақстан Республикасының органикалық өнімдер өндіру саласындағы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, үйлестіру және жүзеге асыру;

      71) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі халықаралық ұйымдар мен бірлестіктерде Қазақстан Республикасының атынан өкілдік ету;

      72) тағамға биологиялық активті қоспалардың жарнамасын бақылауды жүзеге асыру;

      73) тағамға биологиялық активті қоспалардың қауіпсіздігін ғылыми негізделген растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

      74) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      75) тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін және сақталу шарттарын, санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігін, әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, материалдар мен бұйымдардың сәйкестігін келісу;

      76) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

      77) радиоактивті заттар мен изотоптарды пайдалана отырып, рентген жабдығының, аспаптардың және жабдықтардың импортын келісу;

      78) есірткі заттары мен психотроптық заттардың прекурсорлары болып табылмайтын улы заттардың импортын (экспортын) келісу;

      79) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

      80) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама объектісінің қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына әсерін бағалауды зерделеу үшін қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің құнына өтемақы төлемей, оны жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын және жеткілікті көлемдерде өнімдер үлгілерінің сынамаларын алу және іріктеу жүргізу;

      81) мемлекеттік органдар қабылдаған, реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын актілердің күшін жою, өзгерту, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру туралы ұсыныстар енгізу;

      82) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы ұйғарымдарды беру;

      83) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу фактілерін қарау үшін жеке тұлғаларды, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды өкілдерін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы органдарға шақыру;

      84) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

      85) инфекциялық және паразиттік аурулардың таралуының әлеуетті көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық тексеру нәтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, оларды медициналық тексеруге жіберу;

      86) инфекциялық және паразиттік аурулардың көздері болып табылатын адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

      87) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе оның бөлігін айқындау;

      88) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Министрлікке ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің басым бағыттары мен міндетті жұмыс (көрсететін қызметтер) көлемін айқындау;

      89) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттелетін салада тексеру нысанында және бақылаудың өзге де нысандарында бақылауды жүзеге асыру;

      90) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

      91) инфекциялық және паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы қаулы қабылдау;

      92) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді және гигиеналық нормативтерді бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді пайдалануды тоқтата тұру;

      93) біліктілік санаттарын бере отырып, санитариялық-эпидемиологиялық бейіндегі мамандар үшін біліктілік емтихандарын өткізу;

      94) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда және көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық және паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық және ошақтық дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізуді талап ету;

      95) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тәртіппен шектеу іс-шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

      96) санитариялық-қорғау аймақтарының көлемін белгілеу және өзгерту;

      97) реттелетін саладағы, бюджетті, бухгалтерлік есепті және мемлекеттік сатып алуды жоспарлау және орындау мәселелері бойынша республикалық және өңірлік семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу;

      98) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған әлеуетті қауіпті химиялық, биологиялық заттардың тіркелімін жүргізу;

      99) өз құзыреті шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік және халықаралық стандарттардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

      100) егер осы іс-шаралар Қазақстан Республикасының аумағындағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығының тиісті деңгейін қамтамасыз ететін болса, басқа елдердің санитариялық-эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларын балама деп тану;

      101) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау, қарау және әкімшілік жазалар қолдану;

      102) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнаманың бұзылуына тексеру жүргізу;

      103) Қазақстан Республикасының заңдарында, Президенттің және Үкіметтің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      18. Құқықтары мен міндеттері:

      1) өз құзыреті шегінде орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;

      2) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, өзге ұйымдардан және лауазымды адамдар қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

      4) ведомстволардың, олардың аумақтық органдарының, сондай-ақ Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметін үйлестіруді және бақылауды жүзеге асыру;

      5) Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті жылдарға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету;

      6) жеке және заңды тұлғалар қоғамдық денсаулық сақтау органдары мен бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе ұйғарымдарды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

      7) өз құзыреті шегінде консультациялық-кеңесші және сараптама комиссияларын құру;

      8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өзінің өкілеттігін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қызметтік, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

      9) негізгі және қолданбалы сипаттағы ғылыми әзірлемелердің басымдықтарын қалыптастыру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ғылыми сүйемелдеуді үйлестіру;

      10) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру;

      11) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

 3-тарау. Министрліктің қызметін ұйымдастыру

      19. Министрлікте басшылықты Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Министр жүзеге асырады.

      20. Министрді Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

      21. Министрдің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      22. Министрдің өкілеттігі:

      1) денсаулық сақтау саласындағы саясатты қалыптастырады;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді қамтамасыз етеді;

      3) ведомстволардың құзыретін және өзге мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды;

      4) Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер қабылдайды;

      5) Қазақстан Республикасының Парламентінде, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Министрліктің атынан өкілдік етеді;

      6) Министрліктің стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын бекітеді;

      7) ведомстволық бағыныстағы денсаулық сақтау ұйымдарының қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

       8) өзінің орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды;

      9) мемлекеттік қызметтер көрсету регламенттері мен стандарттарын бекітеді;

       10) өзінің құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

       Министр болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

      23. Министр өз орынбасарларының өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгілейді.

      24. Министрліктің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын жауапты хатшы басқарады.

 4-тарау. Министрліктің мүлкі

      25. Министрліктің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Министрліктің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      26. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      27. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Министрліктің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату

      28. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi

 1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар

      1. Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты.

      2. Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты.

      3. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті.

      4. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті.

      5. Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы.

      6. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығы.

      7. Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты.

      8. Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы.

      9. Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті.

      10. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы.

      11. Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты.

      12. Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы.

      13. Республикалық санитариялық авиация орталығы.

      14. Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы.

      15. Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы.

      16. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті.

      17. ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық.

      18. Республикалық қан орталығы.

      19. Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь.

      20. Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы.

      21. Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы.

      22. Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы.

      23. Отан соғысы мүгедектеріне арналған Орталық клиникалық госпиталь.

      24. "Бурабай" республикалық оңалту орталығы.

 2. Қазыналық кәсіпорындар

      1. Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институты.

      2. "Алатау" балалар клиникалық санаторийі.

      3. "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы.

 3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

       1. СК-Фармация.

 4. Акционерлік қоғамдар

      1. Ұлттық ғылыми медициналық орталық.

       2. Астана медицина университеті.

      3. "Құрмет Белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты.

      4. Академик Б.О. Жарбосынов атындағы Урология ғылыми орталығы.

      5. А.Н. Сызғанов атындағы Хирургия ұлттық ғылыми орталығы.

      6. ҚазМедТех.

      7. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры.

      8. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы.

      9. Ұлттық нейрохирургия орталығы.

      10. Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық.

 5. Мемлекеттік мекемелер

      1. Қазақ республикалық лепрозорийі.

       2. Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана.

       3. Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығы.

 Ведомстволардың қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тiзбесi

 1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитетінің аумақтық бөлімшелері

      1. Фармация комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті.

      2. Фармация комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті.

      3. Фармация комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті.

      4. Фармация комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті.

      5. Фармация комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті.

      6. Фармация комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті.

      7. Фармация комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      8. Фармация комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті.

      9. Фармация комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      10. Фармация комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.

      11. Фармация комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті.

      12. Фармация комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті.

      13. Фармация комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті.

      14. Фармация комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

      15. Фармация комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      16. Фармация комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

 2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық департаменттері

      1. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті.

       2. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті.

       3. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті.

       4. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті.

       5. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті.

       6. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті.

       7. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

       8. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті.

      9. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      10. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.

      11. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті.

       12. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті.

       13. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті.

      14. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

       15. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      16. Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің аумақтық бөлімшелері

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Аршалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астрахан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атбасар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бұланды аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Егіндікөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Еңбекшілдер аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ерейментау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Есіл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жақсы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зеренді аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қорғалжын аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сандықтау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Степногор қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      17. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкшетау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      18. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Целиноград аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      19. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шортанды аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      20. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бурабай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      21. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      22. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      23. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Әйтеке би аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

      24. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алға аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      25. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Байғанин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ырғыз аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      27. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарғалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      28. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қобда аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      29. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мәртөк аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      30. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мұғалжар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      31. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Темір аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      32. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      33. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Хромтау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      34. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шалқар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      35. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      36. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақсу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      37. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алакөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      38. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Балқаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      39. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Еңбекшіқазақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      40. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ескелді аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      41. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      42. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Іле аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      43. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарасай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      44. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қаратал аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      45. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Кербұлақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      46. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көксу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      47. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Панфилов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      48. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Райымбек аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      49. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарқант аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      50. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Талғар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      51. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұйғыр аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      52. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қапшағай қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      53. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Талдықорған қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      54. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Текелі қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      55. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      56. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      57. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жылыой аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      58. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Индер аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      59. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Исатай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      60. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылқоға аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      61. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Құрманғазы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      62. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мақат аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      63. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Махамбет аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      64. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      65. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Өскемен қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      66. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Семей қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      67. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Аягөз аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      68. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      69. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бесқарағай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      70. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бородулиха аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      71. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Глубокое аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      72. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарма аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      73. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зайсан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      74. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зырянов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      75. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Катон-Қарағай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      76. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкпекті аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      77. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Курчатов қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      78. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Күршім аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      79. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Риддер қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      80. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тарбағатай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      81. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұлан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      82. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Үржар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      83. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шемонаиха аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      84. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      85. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тараз қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      86. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Байзақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      87. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Т. Рысқұлов атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      88. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      89. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жуалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      90. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қордай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      91. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мерке аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      92. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мойынқұм аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      93. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарысу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      94. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Талас аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      95. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      96. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      97. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      98. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақжайық аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      99. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бөкейорда аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      100. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бөрлі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      101. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңақала аудандық денсаулық сақтау басқармасы.

      102. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жәнібек аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      103. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зеленов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      104. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Казталов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      105. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қаратөбе аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      106. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сырым аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      107. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тасқала аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      108. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Теректі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      109. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шыңғырлау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      110. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      111. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      112. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтоғай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      113. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бұқар жырау аудандық қоғамдық денсаулықты қорғау басқармасы.

      114. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңаарқа аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      115. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарқаралы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      116. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      117. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды қаласы Октябрь ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      118. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Нұра аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      119. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Осакаров аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      120. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұлытау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      121. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулықты қорғау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулықты қорғау департаментінің Шет аудандық қоғамдық денсаулықты қорғау басқармасы.

      122. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Балқаш қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      123. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жезқазған қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      124. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қаражал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      125. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Приозерск қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      126. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Саран қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      127. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сәтбаев қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      128. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Теміртау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      129. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шахтинск қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      130. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      131. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алтынсарин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      132. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулықты сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулықты сақтау департаментінің Амангелді аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      133. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Әулиекөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      134. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Денисов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      135. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жангелдин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      136. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жітіқара аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      137. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қамысты аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      138. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарабалық аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      139. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарасу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      140. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Меңдіқара аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      141. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Наурызым аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      142. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарыкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      143. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Таранов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      144. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұзынкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      145. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Федоров аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      146. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арқалық қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      147. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қостанай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      148. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қостанай қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      149. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Лисаковск қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      150. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Рудный қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      151. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      152. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арал аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      153. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      154. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қармақшы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      155. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жалағаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      156. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сырдария аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      157. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шиелі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      158. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулықты қорғау департаментінің Жаңақорған аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      159. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылорда қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      160. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      161. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      162. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңаөзен қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      163. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Маңғыстау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      164. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түпқараған аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      165. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бейнеу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      166. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарақия аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      167. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мұнайлы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      168. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      169. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Павлодар қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      170. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      171. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Екібастұз қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      172. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Баянауыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      173. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтоғай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      174. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Железин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      175. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ертіс аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      176. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қашыр аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      177. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Лебяжі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      178. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Май аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      179. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Павлодар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      180. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Успен аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      181. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шарбақты аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      182. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      183. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Петропавл қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      184. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Айыртау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      185. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақжар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      186. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Аққайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      187. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      188. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Есіл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      189. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылжар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      190. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      191. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      192. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мамлют аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      193. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тайынша аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      194. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тимирязев аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      195. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Уәлиханов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      196. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шал ақын ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      197. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      198. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      199. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бәйдібек аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      200. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      201. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мақтаарал аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      202. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Отырар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      203. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ордабасы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      204. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сайрам аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      205. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарыағаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      206. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Созақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      207. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Төле би аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      208. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түлкібас аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      209. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шардара аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      210. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Абай ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      211. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      212. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Еңбекші ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      213. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Қаратау ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      214. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Кентау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      215. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      216. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      217. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Алатау ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      218. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Әуезов ауданы қоғамдық денсаулықты қорғау басқармасы.

      219. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Алмалы ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      220. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      221. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Жетісу ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      222. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      223. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Түрксіб ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      224. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Наурызбай ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      225. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      226. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Алматы ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      227. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Есіл ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      228. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Сарыарқа ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      229. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті.

      230. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      231. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      232. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атбасар бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      233. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      234. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      235. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңаарқа бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      236. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Защита бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      237. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      238. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкшетау бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      239. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қостанай бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      240. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылорда бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      241. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Маңғыстау бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      242. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Павлодар бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      243. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Семей бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      244. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      245. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

 4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің қарамағындағы обаға қарсы күрес станциялары – мемлекеттік мекемелер

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Атырау обаға қарсы күрес станциясы.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы.

      6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы.

      7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Орал обаға қарсы күрес станциясы

      8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы.

      9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Шымкент обаға қарсы күрес станциясы.

 5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындары

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Хамза Жұматов атындағы Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      2. "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы